Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%o6 Geneeskundige

van m: haar tevens ook verbasterde zeden en bedorven

te vroe-

be Huw- 35 vogten te behuuwlyken. (a). "

IÏKE\.

Ar^w Sederd wierd de Huuwbaarheid der Meisjes door

bepaling

tier Wet- wetten bepaald; geen MJsje wierd beneeden de 12. IplgtTan J'daïsn in ibat ,g'"ü"rdeeld' de echte Vrouw eenes der Huw f^s te worJc" 0}) by jfoo§4^p! wierd het tydbZrbeid.' perk der huuwbaarheid op het 14 Jaar gefield, en fomwylen ook, daar' doch de natuur het vermoogen ter voortteeling niet aan allen op eenen ouderdom vergund , de bezichtiging der teeldeelen als noodwendig befchouwd (c), het geen echter door vee-

-ed fy-'L-" FMftuuflrfei Artrritf „«, ... , leb

(0) Huuwbaarheid en meerderjarigheid was, zoo veel men Weet by de Duitfchers voorde invoering der Romeinfche Wetten niet verfchillend ', doch het is waarfchynlyk uit aanmerfciig hunner goede zeeden en kouder Luchtfteek, dat niemand by hen voor zyn iS jaaren huuwbaar gerekend wierd } ten minfte dit is waar, dat het gebruik en de uitwerking der volgens de Romeinfche wetten vastgettelde onderfcheidingen tusfchen onhuuwl aare en onmondige Kinderen , tusfchen de aanvanglyke en volkomen huuwbaartyd by ons meestendeele in onbruik geraakt zyn, en dat by ons een knaapje van veertien jaaren niet gelyk toen zonder het te boven komen van veele zwaarigheden een huuwlyk zoude kunnen aangaan L. B. aWolzóGEN Dijfert- J,rid de Connubiis Infantum Jen. 1724, (i>) Macro bi üs Saturnal. L. VIII. C. 7. (O Heineccius beweerde' ten onregte-, dat de befchouwing der fchaamdeelen ter beöordeeling der Huuwbaarheid in foro Romano niet gebruiklyk was, daar doch Justinianus dezelve door eene plegtige wet afgefchaft heeft /. uit. e. quando tut effe dec. J. G. Heineccii Antiq. Rom.~ Jurispr. illuftrantiam Syntagma Tit. XXII. Lib. 1. Het is echter niet onwaar-

fchyn-

Sluiten