is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundige staatsregeling. Of Verhandeling van die middelen, welke tot [...] bevordering der algemeene gezondheid [...] zyn in het werk gesteld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsregeling. 413

voorrang geeven, zoo dra men yan de zekerheid haa- Van r>s rer zwangerheid overtuigd is; dat dit voorrecht, fchoon niets wezendiyks in zich behelzende , echter voor deeze vrouwen iets ftreelends heeft, zal niemand, die het menfchelyk hart kent, in twyffel trekken,

§. V I I.

j Het kerk gaan moest eene zwangere vrouw in den S$e lam zomer niet na de vier laatfte weeken haarer zwanger- faar""het heid toegeftaan worden; in de winter zyn de reede- *er kerie

' J gaan tor¬

nen, waarom men haar zelf in de twee laatfte maan- laaten zal,

den haarer dragt de openbaare Godsdienst oeffening moest ontzeggen , nog veel dringender, men bedenke flechts, hoe wankelbaar en onzeker de gang eener be.vrugte vrouw is, welke vreeslyke ongemakken voor haar en haar kind de gevolgen kunnen zyn, indien zy door de gladheid der wegen en Iftraaten ter neder ■vallej en zelf zonder zoo een ongeluk, van welke, eene fchadelyke uitwerking kan eene nypende winterkoude op de uit - en zelf inwendige deelen der voortteeling zyn. .. . ,. , j .

In de kerken moet elk een verpligt zyn voor eene Men kan zwangere vrouw terftond eene plaats te ruimen, ten \a*kr™de waare men, en dit zoude groote nuttigheid hebben, eene afgevoor de zwangere vrouwen van elke rang eene afge- ^«Z**' zonderde plaats in de zelve verordende, alwaar zy, gewen, zonder gevaar te loopen van gedrongen, geftooten, of beledigd te worden , in rust de Godsdienst kort* den by woonenP

D da §. VUL