is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundige staatsregeling. Of Verhandeling van die middelen, welke tot [...] bevordering der algemeene gezondheid [...] zyn in het werk gesteld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsregeling. 417

luid; deeze gewoonte, hoewel over het algemeen af Van k te keuren, is byzonder nadeelig voor zwangere vrou- f^fci» wen, zy neemen het noodlot eener geftorven kraamvrouw op het zeerst ter harten, even als waare het eene voorboode van haar naderend fterflot, waartoe zy door het luiden der doodklok als voorbereid worden.

En vooral heeft dit plaats, wanneer eene doorgaande gevaarlyke ziekte der kraamvrouwen heerscht; de kort op elkander volgende fterfgevallen, wekken dan te meer de aandacht en vrees der zwangere .vrouwen op, en het ontydig, nutloos doodgelui, geeft dikwyls als dan zonder eenige andere meedewerkende oorzaak , gelegenheid aan de gevaarlykfte toevallen, meer dan één voorbeeld zoude ik als ooggetuigen hier van kunnen bybrengen: voor eenige jaaren heerschte hier eene kwaadaartige koorts der kraamvrouwen , het is ongeloofiyk, met welk eene angst de zwangere vrouwen het tydpunci haarer verlosfing zagen naderen, de geringften onpaslykheid veranderde by eene kraamvrouw, zoo dra het geluid der noodlottige klok haar in de ooren klonk, in de allergevaariykfte toevallen , men hoorde haai- zich zeiven de dood aankondigen, daar 'er naauwlyks eenige ongefteldheid te befpeuren was , en deeze voorzegging wierd maar al te dikwyls vervuld ; het is nu ik drt fchryve naauwlyks vier dagen geleeden, dat een beminnelyke Kraamvrouw ten gravegedraagen wierd, welkers overlyden een allerfterkst bewys voor het vermogen eener ontftelde verbeeldingskragt oplevert; deeze ongelukkige had voor een half jaar, in het eerfte jaar van haar huuwlyk, een beminden echtgenoot verloeren ; toen haare verlosfing aanftaande was, voorlpelde zy, met een vast vertrouwen, haaren Biegtvaderthaar aanftaande dood, terwyl D d 4 zy