Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

488 Geneeskundige

Van ee inerkelyke grootte van de hoofden onzer kinderen ,■ vooRtN waarby men tevens met veel waarfchynlykheid voemN^en gcn"maë ' de nieerder aandoenlykheid van ons ligKhaam- haamsgeftelj de grofgefpierde boerin brengt met onwenT eindig minder moeite haar kind ter waereld, dan de waereld teedere gevoelige ftedelinge, het geen men uit reisbaaret befebryvingen , wegens die ongemeene gemaklykheid, waar meede de vrouwen onder fommige wilde volken hunne kinderen ter waereld brengen, verhaalt, is niet waarfchynlyk dat algemeen plaats heeft, of wy moeten het tegengeftelde, het welk wy ondervinden, toefehryven , aan eene alleraanmerkelykfte ontaarting in het lighaamsgeftel onzer vrouwen, eene ontaarting, die een onvermydlyk gevolg is onzer verkeerde leevenswyze en gebrekkige opvoeding. ryfje Brydone vermeende de oorzaak hier van in lucbtge- de meerder of mindere koude der luchtftreek te kunnen 'ieefZt vinden ; in koude bergachtige landftreeken zyn de ^fmZdfr verlosfingen zeer moeilyk, in laage warme landen daar gemakiyke en tegen gemaklyker , de koude lucht maakt in de ™ottif,ng eerstgemelde de fpiervezelen hard en onbuigzaam, daar een zachte lucht die in de laatstgenoemde leenig en meegeevende maakt: -— in Sicilien zyn de verlosfingen over het algemeen zeer gemaklyk, zelden komt aldaar eene vrouw in het kraambedde om , integendeel fterft in Zwitferland en omtrent de Alpifche bergen byna de helft der vrouwen in het kraambedde,-" (deeze reekening is voorzeker te fterk) en zy, die het doen kunnen, begeeven zich eenige weeken voor haare veilosfing naar de laager landen, en vinden aldaar een gemaklyker verlosfing (a ), voorzeker doet

de

O) Reine door Sieilie en lialtba iüilU

Sluiten