Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsregeling. 489

de leenigheid der fpiervezelcn zeer veel tot eene ge- van dï maklyke verlosfing, wanneer bejaarde vrouwen voor ^or** het eerst baaren moeten, gefchied dit doorgaans niet baarenz;:nder groote mocilykheid ; echter komt het my kraamvoor, dat men dit ruim zoo veel aan den vroegtydi- Wg°ü~ gen en al te zwaaren arbeid der bergbewooneresfen, en aan de al te laate huuwlyken onder de landlieden , dan wel aan den regiftreekichen invloed der luchtftreek moet toefchryven: de Siciliaanfche vrouwen begeeven zich volgens verzekering van Brydone, zeer jong in het huuwlyk, en dit kan wel een der voornaamfte reedenen zyn, waarom zy gemaklyker baaren : over het algemeen zyn de. fteden der laager landen en de omliggende dorpen , beter van Vroedvrouwen voor* zien, dan die in het gebergte gelegen zyn, en dit kan eene aanmerkelyke reeden zyn , waarom aldaar de veiiosfingen van minder gevaar vergezeld zyn. En offchoon men toeftaat, gelyk het ook niet te ontkennen is, dat by fommige volken de vrouwen, wegens een gefchikter lighaamsgeftel, met eene gemaklyker verlosfing bevoorrecht zyn, zoo is doch dit zeker, dat die moeilyke geboorten, welke uit eene tegennatuudyke ligging des kinds ontftaan, by haar even zoo wel als by andere vrouwen voorkoomen , en dat in die gevallen geen voordeden eener gelukkige gefteldheid haar eene gemaklyke verlosfing verfchaffen kunnen, maar hier in moet de kunst te hulp koomen, en ik kan geen reeden vinden, Waarom dit by andere Natiën minder dan by ons zoude waargenomen worden , ten zy men de knellende kleedingen als oorzaaken wilde ftellen , die door de persfing der baarmoeder rot zodanige fcheeve liggingen aanleiding kunnen geeven.

(. VII.

Sluiten