is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen, uitgegeeven door de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen, te Haarlem.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

396 Antwoord ep de Vraage, over de

niet meer noodig zyn, 't welk hier juist het geval is : want, het aankweeken van fterke vooroordeelen tegen alle ondeugden, en het achten der lieden volgens hunne zedelyke verdiende, (daar zou het eindelyk op uitloopen) onderdek by het algemeen der menfchen een wyze van denken en van doen , die , zoo zy reeds in zwang was , meest alle de hier gedaane naafpooringen zouden overtollig doen zyn. Het middel, op zich zeiven befchouwd , is evenwel niet te verachten ; en zou in veele gevallen met vrucht kunnen worden gebruikt. Men zou op verfcheiden wyzen de ondeugden haatelyk kunnen doen zyn voor hen, op welker gemoed afgetrokkene zedelyke befpiegelingen , en Godsdiendige beveelen en verboden, die dikwils kwalyk begreepen worden , geene , of geene genoegzaame uitwerking hebben. Om het gebrek te vergoeden , het welke de onderwyzingen der Ouders altyd over zouden laaten, zou het leezen van Gefchiedenisfen van dienst kunnen zyn ; waare Gefchiedenisfen zouden in dit geval , om verfcheiden redenen , weinig voordeel aanbrengen ; men zou meer nut te verwagten hebben van zedelyke Romans, gelyk 'er reeds veelen voor handen zyn , of nog zouden kunnen opgedeld worden : hier van is te vooren reeds iets gezegd. Menfchen, die niet bekwaam zyn om andere goede Boeken met vrucht te leezen , zouden aan diergelyke

Werk-