is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, uitgegeeven door de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen, te Haarlem.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

393 Antwoord ep de Vraage, over de

met alle anderen weinig of geen gemeenfchap heeft. Dit alles onderftelt, dat 'er reeds eenige maatregelen zouden genomen zyn , om de boeken die men opftelde , onder de geringe lieden te verfpreiden ; daar komt het voornaamentlyk op aan : voor 't overige is 'er een genoegzaame voorraad van diergelyke goede werken. Evenwel zoo veel niet, of men kan 'er nog fchryven , die tot het gebruik , dat men 'er van zou willen maaken , meer byzonderlyk gefchikt waren.

De verbetering van het Hart en van de Zeden is een voornaam doel-einde van den openbaaren Godsdienst; ten minften onder de Protestanten. Al wat gezegd is , toen van den Kerkdienst gefproken wierd , aangemerkt als een middel ter verbetering van het Verftand > is in dit geval even zoo toepasfelyk. Voor het overige is het prediken der Zedenleer een van ouds bekend middel tot aankweeking van deugd. Misfchien word het niet genoeg werkftellig gemaakt : men weet hoe zeer zekere lieden geërgerd worden, door het prediken van het geene zy een wysgeerige Zedekunde noemen , even als of dezelve in het Christendom overtollig of gevaarlyk was. O! hoe ware het te wenfchen , dat 'er van het prediken geen ander misbruik gemaakt was , dan dat men de menfchen het goede van het kwaade leerde

onder-