is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen, uitgegeeven door de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen, te Haarlem.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4öo Antwoord op de Vraage, over de

ten opzichte van de geenen die het meest verbetering behoeven; en zy, die reeds bereidwillig zouden zyn om zich te verbeteren , hebben alleen maar noodig dat Emen hun verftand verbetere. Dit bevestigt op nieuws het meermaalen gezegde ; dat de zekerfte , (om niet te zeggen de eenigfte ) middelen tot aankweeking van waare deugd , de zodanigen zyn , welke ftrekken kunnen , om de begrippen optehelderen, de kundigheden te vermeerderen , en het oordeel juister te maaken ; vooral met opzigt tot 'smenfchen waare gelukzaligheid.

Men heeft in eenige plaatfen in Vrankryk, misfchien ook wel in andere Landen , het gebruik ingevoerd , van openbaare belooningen der deugd onder geringe lieden uit te deelen ; doch dit is iets , dat overal , en althans in Steden en volkryke plaatfen niet gefchieden kan ; ook is het niet gemakkelyk te ontdekken , welke nuttigheid dit kan hebben. Behalven de moeijelykheid , om een rechtmaatige uitfpraak te doen; behalven de mismoedigheid, wangunst en nyd, die in de gemoederen der niet beloonden kunnen ontftaan ; zyn 'er nog veele andere ongelegenheden , die het invoeren van dusdanige gebruiken onmogelyk , of niet raadzaam doen zyn, ten zy in enkele en zeer byzondere gevallen. Doch dat men zonder ophef, zonder uiterlyke vertoonipg , in het bewyzen van

gunften,