Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

464 Eene binnen den Buik

het Preparaat, daar van gemaakt, nader te onderzoeken , te befchryven , en aan de geleerde Wereld, tot algemeen nut, fpoedig mede te deelen : waartoe de Hollandfche Maatfchappye der Weetenfchappen , door het geredelyk plaatfen van UEd. Befchryving en Afbeeldingen , zo wel als van dit myn Antwoord , in het reeds verre afgedrukt Deel haarer Verhandelingen , eene gunftige gelegenheid verleend heeft.

Deeze onze nutbedoelende briefwisfeling is my des te aangenaamer gewoiden , in een tyd, waarin ik bezig was om , in eenige openbaare heelkundige lesfen , de Verhandelingen van Cel sus over de Breuken , in onze taal, aan myne heelkundige Stadtgenooten voor te draagen , en met de ontdekkingen van laatere beroemde Mannen optehelderen. Deze Verhandeling van een zo gewichtig leerftuk der Heelkunde , gaf my aanleiding , om UEd. Waarneeming met des te meerder oplettenheid na te gaan en in te zien , vooral daar U Ed. my met alleen Uwe nadere befchryving en afbeeldingen, toezond , maar daarenboven goedvond , my het preparaat ter bezichtiging en betere beoordeeling toetevertrouwen.

In vergelding hier voor , vordert UEd. van my , dat ik het duistere daarvan door nadere ontleedkundige nafpooring, en practicale aan-

mer-

Sluiten