Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staaten van europa» 220,

Dan zulks wordt door den Ridder von zimmerman tegengefproken, die beweert, dat de. fchatkist, hy het fluiten van den vrede in 1763, nog even zo vol geweest zy, als met het begin des Oorlogs. De Koning zelve zeide, gelyk deze fchryver verhaalt, dat hy niet meer byëen verzamelen wilde , dan tot een' twaalf jaarigen Oorlog vereischt wierdt. Reekent men nu de jaarlykfche kosten tot het voortzetten van den Oorlog flechts op 20 millioenen daalders., dan kunne,n die genen evenwel gelyk hebben, welke den in voorraad zynde fchat op driehonderd millioenen begrooten (c). Doch , hoe veel of hoe weinig de reeds byeen gezamelde fom bedragen moge; zy blyft toch

(c) Niet waarfchynlyk : Want indien het geheel overfchot der jaarlykfche inkomften, volgens de hiervoor gemelde opgave van den Staatsminister Grave van Herzberg, na afcrek der noodzaaklyke uitgaven , flechts 5 of 6 miüioenen daalders bedraagt, en van deze nog tusfchen twee en drie millioenen, of meer, alle jaaren aan de verbetering van het land befteed worden, dan kan, ten hoogden gerekend, niet meer dan Aie millioenen 's jaars in de fchatkist worden uitgeftort, die nog daarenboven, in ieder jaar van Oorlog, zo niet aanmerkelyk moet verminderen, toch voorzeker niet wel zal. kunnen vermeerderen.

Vert.

P 3

Sluiten