is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaerboeken, of Vervolg der merkwaerdigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Zestiende deel. MDCCLXXXI

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

434 NIEUWE NEDERLANDSCHE i

'sGra-

venhage.

PnbL tegens V jchenden van dei Sondag.

ivaavneemen gelykerwyze als op werkdaegen , zo is 't, dat haer Edele Achtbe daer tegen ernftiglyk willende voorzien bv renovatie van de voorf. Publicatien,als noch hebben geordonneert en geftatueert, zo als geordonneert en gefiatueert word mids deezen, dat van nu voortaen niemand op zondag of andere Feeftdaegen met eenige waeren , hoe ook genaemd, zal moogen voorftaen veelmin langs de ftraeten omloopen , op de verbeurte van de voorf. waeren en daer en boven een boete van drie guldens voor de eerfte reize, en voor de tweedemael een boete van zes guldens en interdictie van hunlieder neeringen; dat ook geene tappers van wynen, brandewynen, of andere gediftilleerde wateren , kleinbierverkoopers, of flesfiaenen, op de voorf. daagen in hunne huizen zullen vermoogen te laeten fpelen of danfen , op de boete en poene hier boven gemeld ; en laeftelyk dat niemand op dezelve daegen eenige arbeid of handwerken zal moogen' doen , op een boete van drie guldens voor de eerftemael, en zes guldens voor de tweede reize ; tot het doen van welke calange worden gequalificeert de Subltitutfchout en Dienaars van de juftitie: zullende de helft van de voorf. boetens worden geproffiteert by die geene, die de calange zal doen, en de wederhelft geappliceert ten behoeven van de gereformeerde nederduitfche Diaconiearrnen alhier.

Aldus gedaen ter kamer van Burgemeefteren van 's Gravenhage, den 9de February 1781, en gepubliceert den 13 dito.

(onder ftond) In kennis van my Secretaris.

(was geteekend) J. P. VAN DER HAER;

Ook heeft die zelve regeering ten zelfden tyde goedgevonden de Publicatie tegens het misbruiken van Gods naem aldus te vernieuwen. * Schout,