is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaerboeken, of Vervolg der merkwaerdigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Zestiende deel. MDCCLXXXI

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jAERBOEKEN, February i78r. 43?

. ^en 17 dezer maend en volgende dagen is m deze Hofplaetfe eene algemeene voorloPinge vergadering der 17 Kameren der O. I. Maetfchappy gehouden, hierom,nader by de iouvereme vergaderingen zynden, te kunnen overlegge, wat het gefchikrt zoude zyn, om derzelver bezittingen , en de t' huis verwagt wordende fchepen te beveiligen. Daer wierdt beiloten, dat de Bewindhebber van der Perre benevens den oudften Advocaet der Compagnie Boers naer Frankryk zouden gaen, om P?f te ove^eggen, en op koften van de Maetfchappy hulp van Franfche Oorlogschepen te erlangen, die de t'huis komende U-1. Schepen zouden te gemoet zeilen en in de eene of andere haven veilig geleiden: en op dat zulks te gelukkiger zoude kunnen Hagen , vvierden eenige ftuerlieden in dienft van de O. 1. Maetfchappy derwaerds gezonden, om zich op die Franfche oorlogfchepen te begeven, en den Franfchen Bevelhebbers de ffewoonlyke cours of ftreek der O. L Schepen aen te wyzen.

Wy hebben in ons voorig ftukje iets £ewaegd van de gelden 3 die de Hollanders in de Engelfche fondfen hebben. Daer van is onlangs eene nieuwe bereekening gemaekt namelyk, van 45 millioenen ponden fterlings, of ruim 450 millioenen Hollandfche guldens. Die egter door de daling opöoperct.nuflegts 27 millioenen fterlings, of i7o millioenen Hollandfch beloopen. De renten of intereslen daer van beloopen 1,350,000 ponden fter , ïmg of 10,350,000 gl.; geenfom voor waer voor Engeland der moeite Waerdig om banGg 3 kroet

s Gra-

VENHA. GE-