Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

]AERBOEKEN, February, 1781. 507

zullen mogen onderwinden eenige meerder loonl (onder wat voorwendzel ook) af te vorderen, dam hen is toegelegd, op poene van 6 Gulden voor de eerfte reize; van fufpenfie hunner bedieningevoor de twede reize; en van casfatie voor de' derde reize.

II. 1

Ook zullen zy alleen bewerken de verfche Zeevifch op den afflag dezer Stads Vifchmarkt komende, voor zo verre de Ventjagers en Kooplieden in Vifch, niet verkiezen dezelve eigener'perfoon uit hunne fchuiten, wagens of karren te verwerken tot op den afflag; zullende de Vifchgrommers, voor de bewerking van de verfche Zec-vifch tot op den afflag, betaeld worden met 4 penningen voor ieder Zalm, Kabellauw en koop van andere Vifch; welke penningen door den Impoftmeefter aen de Kooplieden en Ventjagers in rekening zullen afgetrokken en aen de Vifch grommers ter hand gefteld worden.

HL

En, op dat de Kooplieden en Ventjagers fpoedig geholpen, en de vifch met wagens of fchuiten aenkomende, zonder uitftel befteld worden, zullen de Vifch-grommers, in genoegzamen getale, zig laten vinden op zodanigen tyd en plaetze, als de gewone fchuiten of wagens aenkomen ; ook zullen, ten minften zes Vifch-grommers, alle dagen, uitgenomen des Zondags, des morgens vroegtydig voor iedere loting, die den afflag, ingevolge de ordonnantie op de verfche Zee-vifch en Vifchmarkt, gearrefteerd den 29 January 1781, voorafgaet, aen den afflag van dezer Stads Vifchmarkt komen, en aldaer blyven tot dat de afflag geheel zal zyn afgelopen: insgelyks, wanneer na den tyd der drie gewone afflagen, een nader afflag gevorderd wordt, zullen zy ten zeiven getale

J-

RECHT.

'nftr. mr de Vifch brommers.

Sluiten