Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

u-

TRECH1

Inftr. voor de Vifch Grommers.

] i

f

5io NIEUWE NEDERLANDSCHE

ra°nïn f imP°?7meefter en de Commiffariffen • van derefpeöive Veeren gelaft, daer toe zodanige vertrouwde Perfonen te employeren! ais zv zullen oordelen, daer toe bekwaemft te zvn, en zulks op het gewone loon der Vifch-grommers.

X.

Insgelyks, indien by het aenkomen van fchuiten of wagens, zo vele beftellingen van Vifch te doen waren, dat de Vifch-grommers dezelve nfetftoe" dig genoeg verrigten konden, zullen de Vifchgrommers, tot hunne bate en fchade, vermogen ot hunne hulpe te nemen perfonen, 'die zy daer -oe bekwaem oordelen, mits ten minften één

ï^z^X^ploes *gedurende de se-

XI.

Voorts zullen de Vifch-grommers vooral daer £ fr/,eVen,' If- al!ereerfI befteld worde zodange Vilch, als alhier met fchuiten of wagens aen:omen, om verder naer andere Steden of Plaetzen 'erzonden te worden; welke beftel-vifch zy zul-n hebben toe te zien, dat overéénkomftig het •yzyndc adres , op de refpective Verren gebraet rorde; op pcene van fufpenfie hunner bediening, •pven fchavergoeding ter arbitrage van Heeren -recommitteerden tot de Vifchmarkt.

XII.

De Vifch-grommers zullen, benevens de beftel^6nu' ln™rderen de vra8t Accyns van de verche beitel-vifch, en wel in dezer voegen; dat y van de beftel-vifch, binnen deze Stad of vryleid van die, te huis behorende, de Vragt en

ay,n?Vterftond na de beftellinse, conform de 'eltel-lylt, behoorlyk zullen verantwoorden, zo

aen

Sluiten