Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5i2 NIEUWE NEDERLANDSCHE

U,

TRECHT

Inftr.

voor de Vifch Gro'mmèrsi'

poftmeefter kenniffe gegeven te hebben; het ge,val Articul 10 uitgedrukt, alleen uitgezonderd. XV.

En zullen de Vifch-grommers zig ten allen tyde nugteren en bekwaem hebben te gedragen, en deze Inftruetle in alle delen punftueellyk naerkomen, op pcene van fufpenfie of deportement hunner bedieninge, ter discretie van Heeren Gecommitteerden tot de Vifchmarkt.

XVI.

Ten einde de Vifch- grommers te meer tot hunnen pligt worden gehouden, worden de dekens van hunlieder Gilde geordonneerd, byzondere roezigt te nemen op het gedrag der gezamenlyke Vifch-grommers. met authoril'atie om de gebrekige naer bevind van zaken, zonder eenige conniventie te bekeuren en te beboeten, en daer van ten fpoedigften kenniffe te geven aen den oudften Heer Gecommitteerden tot de Vifchmarkt; op pcene dat by nalatigheid de Dekens zelve de geïncurreerde poene zu Jen moeten boeten.

Aldus by de Edele Groot Agtbaere Heeren Burgemeefteren en Vroedfchap der Stad Utrecht gearrefteerd op den 29 January 1781. In kenniffe van my

J. W. de RUEVEP.

IV. Eene ordonnantie op het ftuk van de verfche Zeevifch en Vifchmarkt insgelyksden 25 January vaftgefteld, maer eerft den 10 February afgekondigd; en aldus ingerigt:

"Durgemeefterea en Vroedfchap der Stad Utrecht ten hoogften noodzakelyk bevonden hebbende, dat voorzien wierde tegen vele misbruiken, welke op het ftuk v^n de verfche Zee-vifch en Vilchmarkt zyn ingeilopen, hebben tot voorkominge van het verder verloop der Vifch • neringe, en tot meer gerief van de Burgers en Ingezetenen

dezer

Sluiten