Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S2 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Haarlem.

Bericht wegens eene AlgemeeneKonsten Letterbode.

Tydfchrift van dien aart, in onze tale, uit te geven.

Ettelyken der laatst verlopene jaren waren, wel is waar, niet zeer gunftig voor eene dergelyke onderneming. De hevige Gefchillen en Onlusten, die den Staat fchokten , en de geheele aandagt der Ingezetenen tot zig trokken, hadden, na genoeg, alle Letterzugt onder ons verzwolgen: daar men byna niets las,dan Nieuwspapieren en Schriften,over Staatszaken, of't geen min of meer tot den algemeenen twist betrekking hadde, handelende: terwyl ook onze hedendaagfebe vernuften zig geredelyk naar dien heerfchenden fmaak, by elke party, fehikkende, als om ftryd zig uitputteden, oai. door alle mogelyke verfcheidenheid, dcnzelven gaande te houden en 'te koesteren : waar aan niet weinige Eroodfchryvcrs, door loutere Winzugt geprikkeld, al mede het hunne toebragten.

Het is egter te hopen, dat niet alle edeler fmaak voor de Letteroelteningen en Wetenfchappen, in 't algemeen, hoe zeer, geduurende eenen geruimen tyd, langs dien weg, onderdrukt, ons zal begeven hebben. Veel eer vleid men zich, dat het opengevallen Vak, by liet plotzeling agterblyven van de meeften dier zo algemeen gezogte Schriften, het

froter deel der aangegroeide Lezercn naar andere .ettervrugten zal doen omzien, ten einde deze ledige ruimte enigermate te vervullen, en het gemis van telkens nieuw voorkomende LeesftofFe, op de best mogelyke wyze , te boeten: daar het tog natuurlyk is, dat 'smenfèhen geest zynen eens verkregen plooi niet zo fchielyk verliest, en dat de hebbelykheid van enigerhande zugt zig langen tyd, fchoon onder de menigvuldigfte afwisfeling van voorwerpen , weet ftaande te houden.

Gewisfelyk konde het den Vaderlande tot geene geringe verzagting.der geledene rampen ftrekken,' by aldien eene zodanige aanhoudende Leeszugt eenen allengs toenemenden fmaak voor de nuttige Weten-

Sluiten