is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Vier-en-twintigste deel. MDCCLXXXIX

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, January, 1789. 107

ziek-Zaal was des mede in gereedheid gebragt, ten einde de Heeren Leden zig van dezelve konden bedienen, tot den tyd toe , dat de Redevoering zoude beginnen. . „

Alles gereed zynde, werden eerst de Heeren, Leden van het Departement der JJetierimae en vervolgens de Heeren Leden der andere Departe-, menten., uit de groote Entrékamer en Muziekzaal,( door Heeren Directeuren verzogt,. zich in de' nieuwe Gehoorzaal te begeeven, alwaar dezelven plaats namen.

Vervolgens werden de Heeren der Regeering , door Directeuren, uit de kleine Entrékamer in de Gehoorzaal geleid, alwaar zich terftond, by derzelver aankomst, een fraai Muziek liet hooren, door den kundigen Heer Schmidt voor de plegtjgheid van dezen dag gecomponeerd. Terwyl welgemelde Heeren binnen een halfcirkelrond perk plaats namen, en de Muziek, by voortduuring , het gehoor ftreeldc, werden ook de Heeren Profesforen, Honoraire Leden en verzochte Heeren, benevens de Heeren der algemeene en byzondere Directie der Maatfchappye uit dc kleine Entrékamer ter Gehoorzaale ingeleid.

Deze fraai Gebouwde Zaal, wier platfond op 12 Colommen van de Iönifche orde rust en met de thans bekende Lampen van den Heer Argand tusfchen dezelve verlicht was, bevattede dezen avond ruim 400 perfoonen.

Nadat alle de voorgemelde Heeren hadden plaats genomen en het Muziek nog een kleinen tyd hadt aangehouden, deedt de bovengenoemde kundige en welfpreekendc Hoogleeraar Cr as eene zo fraai bewerkte als juist ter gelegenheid voegende Redevoering : „ Over eenige verfchillende foorten van

het Schoone, zo in de Natuur, als in de Kunj, ften en Weetenfchappen: en over de toevallig. „ he-

iTEL3am.

^érjlag >an da' nwydin*en der Gehoor' zaal van Felix Meritis.