Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, February, 1789. «37

nen, die de bekeuring zal hebben gedaan, en de wederhelft ten behoeve van den Armen, wordende, buiren Myn Heer den Schout en des zelfs Subdituuten, ook gequalificeerd de Keurmeeder, Meeters en Draagers der Kalk en Cement, mitsten minden twee by elkander zynde.

Aldus gearredeerd den 27 January 1789,praj. fentibus den Wel Edelen Geftrengen Heer Mr. Willem Cornelis Hacker, Hoofd-üfficier deezer Stad, alle de Heeren Burgeraeederen en alle de Heeren Scheepenen.

En gepubliceert den 28 January 1789, prrxfentibus den Wel Edelen Gedrengen Heer Mr. Willem Cornelis Backer, Hoofd-Officier deezer Stad, den H eer Mr. 'Jan Elias Iluydecoper van Maarsfeveen, Burgemeeder, en de Heeren Everard Adriaan van Muyden en Mr. Nicolaas Warin Anthonisz,, prafideerende Scheepenen.

In kennisfe van my Secretaris,

H. van SL1NGELANDT.

De agtfte is deze:

"jV/Tyne Heeren van den Gerechte der Stad Am1VJ. fterdam, ampliëerende de Keure in dato 23 January 1700, waarby bepaald is, dat aan de Keurmeeders en Vinders van het Vlees, voor het Vifiteeren en Keuren van een Varken , betaald zal moeten worden drie Stuivers , doch meer dan een Varken te gelyk gekeurt wordende, een en een halve Stuiver per duk, zonder dat 'er eenige draf tegen die geentn, die daar in nalaatig zyn , is bepaald geweest ; hebben goedgevonden, nader te datueeren, zo als ïlun Edele Achtbaare ordonneeren en datueeren by deeze, dat die geenen, die voorzyde betaalihg weigeren , of in gebreken blyven, Q 3 dit

Amsteldam.

Keur op Kalk m Cement.

Sluiten