Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Amsteldam.

Keur

6p't Loon

van

Keur-

meefters

van

Vleesch.

dit Keurloon te betaalen , zullen verbeuren een boete van zes Gulden , ten behoeve van het Aalmoesfenicrs Weeshuis , voor ieder Varken , waar van de voornoemde betaaling geweigerd wordt.

Aldus gearrefteerd den 27 January 1789 , praefentibus den Wel Edelen Geftrengen Heer Mr. Uillem Cornelis Sachr , Hoofd - Officier deezer Stad, alle de Heeren Burgemeefteren, en alle de Heeren Scheepenen.

En gepubliceert den 28 January 1789, prasfentibus den Wel Edelen Geftrengen Heer Mr. Willem Cornelis Backer, Hoofd-Officier dezer Stad, den Heer Mr. Jan Elias Huydecoper van Maars/eveen, Burgemeefter, en de Heeren Everard Adriaan van Muydtn en Mr. Nicolaas War in Anthonisz,. prsefidèerende Scheepenen.

In kennisfe van my Secretaris,

H. van SLINGELANDT.

De negende is de volgende:

Alzo Myne Heeren van den Gerechten der Stad Amfterdam, in aanmerking nemende de klagten van de Veerfchippers van Durgerdam na deeze Stad en vice verfa, over het diep verval van gemelde Veer, en daar omtrent voorzienigheid willende doen, goedgevonden hebben de onderfcheiden Ondonnantien, omtrent 't zelve Veer, van tyd tot tyd geëmaneerd, te aroplieeren, en, voor zo veel desnoods, te alterecren, zo is 't, dat Myne Heeren voornoemt, de Poincten en Artikelen, hier navolgende,arrefteeren en vast ftellen; welke Hun Edele Achtbaare beveelen, dat prsecifelyk zullen worden nagekomen: tt De Schippers zuilen voortaan gehouden zyn te vaaren in eene Beurs, of Compagniefchap.

2. De

Sluiten