Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35S NIÉUWE NEDERLANDSCH2

twee postboden te Namen gekomen, de laatfte bevelen brengende omdenmarsch te verhaasten. Tevens zyn naar de gemelde Hoofdftad Commisfarisfen gezonden, om de Staten uit een te doen gaan, en aldaar, zo mede door het overige der Provincie, eene Ordonnantie te doen afkondigen en uitvoeren, waarby de Keizer, als bevolen hebbende onverwylde executie te geven aan den inhoud der bovengemelde eerfte Depêche, nu verklaart en beveelt als volgt:

Art. I. "V/an den dag deezer Publicatie af, zul* len alle Privilegiën en Concesfien door Ons gedaan en vergund aan de Staaten van Onzen Lande en Graaffchappe van Henegouwen, zya en blyven herroepen, verbroken en vernietigd.

II. Insgelyks zullen van deezen dag af de Gedeputeerde Staaten, als intermediaire Commisfie van den Landfchappe, gefupprimeerd zyn, mitsgaders alle de Ontfangers, Officieren en andere StaatsAmptenaaren zonder onderfcheid.

III. Verklaaren Wy niet te min, dat deeze Ontfangers, Officieren en Amptenaaren zullen mogen voortgaan, de plichten en functien van hunne refpecïive bedieningen als te vooren waartenemen en dezelfde belooningen te genieten als ëernu, by aldien zy bevoorens aan Ons den eed afleggen , aan hunneOfficien verknocht, zo als zy dien te vooren aan de Staaten van Henegouwen gedaan hebben , moetende deeze in alle'opzichten komen te cesfeeren.

IV. Wy zullen ten fpoedigften voorzien m de middelen, die het gefchiktfte bevonden en' publiek gemaakt zullen worden tot de heffing van de impofitien en publieke belastingen: dezelve zal het beloop

Sluiten