is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Vier-en-twintigste deel. MDCCLXXXIX

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

448 NIEUWE NEDERLANDSCHE

de Ryks - Ampten met gebooren Zweedfche Mannen te vervullen enz. Van het III tot het VI Artikel, wordt gehandeld van de fchikkingen , omtrent het begeeven der RyksAmpten, en van de Recognitiën daar toe behoorende. Het VII Artikel bevestigt de Privilegiën van den Adel, den Priesterftand en van de Steden, in zo verre dezelve tegen deze tegenwoordige Acte niet ftryden. By 't VIII Artikel wordt vastgefteld , dat de Zweedfche Koningen, wanneer Zy de Regeering aanvaarden, deze Acle eigenhandig zullen onderteekenen. Ingeval het Koninglyk Huis mogt uititerven, zal de Koning, wien men als dan verkiezen mogt, in alle deze rechten treeden. De Regeeringsvorm van den ai Augustus 1772 blyft dezelfde, in zo verre die door de tegenwoordige Aé'te niet veranderd is.

Poolen. De Zweedfche Gezant heeft, den 5 dezer maand , aan de Ryksftanden eene Nota overgegeven , van den volgenden inhoud:

T\e ondergetekende refideerende Minifter van Zweeden, heeft de Notaas, den 17 November des voorleeden Jaars hem ter hand gefteld, aan zyn Hof doen geworden, en is daarop gelast, aan Zyne Koninglyke Majefteit van Poolen en de Doorluchtige Geconfedereerde Ryksftanden te betuigen , dat de Koning, zyn Meefter, dit blyk van"hun

ver-