Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, April, 1789- 5*7

digheden , welke Commisfarisfen ignoreeren , en ; welke, volgens het Rapport van-Gedeputeerdens ter Dagvaart, ook in 't Befoigne niet zyn geallegueerd, veel min gedetailleerd, hun geen grond ge-, ceeven hebben om te befluiten, dat dieswegens de 1 Profesfor Politiquement, zo als men het noemt,' zoude behooren te worden gedimitteerd. j

Dat foortgelyke Dimisfien, zonder kennis van, zaaken, allergevaarlykstzyn, en zeer ftrydig tegen: üe "rondbeginfelen,by deze Republiek fteeds geadopteerd, en waar.van men nimmer is afgegaan, als in zodanige tyden, welke het te wenfchen is, dat deze Republiek niet weder zal zien opdaagen, en waar in, zo al het confent van dezen Raad is gedragen, ten minften geene der tegenwoordige Leden beeft tocgeltemd. .

Dat Commisfarisfen, niet! weetende waar m die famenloop van omftandigheden te vinden zouden zyn echter geene andere zich kunnen verbeelden, als die zoude moeten refideeren of in eene deference voor Heeren Curateuren, of in 't gedrag van den Profesfor Voorda.

Dat zodanige deference, behalven dat zy geen «rond zoude uitleveren, niet te verwagten is by die Leden van het Befoigne, welke by de deliberatien over het 28 Pointt van befchryving van November i788,fprekende van de Continuatie van Cu, rateuren, in 't geheel geen preuves van die deference hebben gemanifefteerd. ■ ,

Dat met Relatie tot het gedrag van den Profesfor Voo-da , behalven dat aldaar mede niets het allerminst op is geremarqueerd geworden, de Suppliant by zyn Request zich op zyn gedrag beroept, en als 't ware Heeren Burgemeefteren van Leyden dieswegens provoceert, zonder dat daarop by Curateuren , in welk Collegie ook Heeren Burgemeefteren van Leyden fesfie hebben, een eenige reflexie is gevallen', terwyl Rector ven'Senaat aan Heeren Gecommitteerde Raden tot een motif,

waar-

DEN.

4dvys >n ReJoL >an Amleldam' n de taak van Mr. B.

Voordai

Sluiten