Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52t> NIEUWE NEDERLANDSCHE

Leyden.-

Advy% in Refal van Amfieldimin ds Zaak var, Mr. B.

Voorda.

kunnen eri behooren te zien, dat de lntentie van Hun Edele Groot Mog. geen andere geweest was / en uit hoofde van de waare Conftitutie, geen andere konde geweest zyn, dan om het Formulier zodanig te verftaan, dat daar by en de privative Souverainiteit van Htm Edele Groot Mog. en de Conftitutie, als beftaande uit dezelve en uit het Erfftadhouderfchap, wierd bezwoorenj en dat by dus dien Eed naar zyne grondftellingen zeer wel had kunnen cn behooren te doen, en voorts te refolveercn om den Profesfor Voorda te injungeeren, om binnen zekeren te bepalenen tvd, na dat hem behoorlyk Extract van Hun Edele Groot Mog. Refolutie zal zyn ter hand gefteld, den Eed op het Formulier van den ij February 1788 punctueelvk in handen, het zy van den Rector, het zy van Curateuren, het zy in de Vergadering van Hun Edele Groot Mog. zelve, (zo als dit mogt worden goedgevonden) afteleggen , met verklaaring dat in zodanig geval, de. Remotie van hem Profesfor, waar toe Heeren Curateuren hadden gemeend verplicht te zyn, zoude worden gehouden "als niet gefchied? doch dat, by weigering van hem Profesfor om den Eed binnenjden bepaalden tyd te doen,dezelve zoude worden ontllaagcn van deszelfs qualiteit als Profesfor Jutis Gtvilts & Hodietni aan 'sLands Urnverfiteit te Leyden, met alle de baatea en Prof\ ten daar toe ftaande.

Edoch Refereeren Commisfarisfen zich tot het beter goedvinden van dezen Achtb. Raad.

Waarop Gedelibereerd en omvraag gedaan zynde , is goedgevonden en verftaan Heeren Commis» farisfen voor hunne genoome moeite te bedanken ,■ sn zich wyders met derzelver uitgebragte Rapport se conformeeren.

QVas geteekend)

H. HUYGHENS.

Sluiten