Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amstel- ■

dam*--

522 NIEUWE NEDERLANDSCHE

einde , geduurende den gemelden tyd , de wetten ingetrokken, by welke de vreemde Natiën uit de Havens van die Gewesten worden uitgefloten. Het gebrek aan Slaven in die plaatfen en het ontoereikende van de Suaanfche Zeevaart, om dezelven daar van te voorzien, heeft aanleiding tot deze openr Helling gegeeven.

Ook hebben de Zweedfche en Deenfche Gezanten, van den Staats - Mimfter des Konings van Spanje een toezegging bekomen van fchadevergoeding voor de ichepen, welken geduurende den laatften oorlog, onregt'matig opgebragt en opgehouden waren geworden : by welke gelegenheid den Hollandfché Gezant, Graaf Fan, Rechteren, ixisgelyks heeft aangehouden, om vergoeding voorde Hollandfché reeders,- wier Ichepen in het begin van den oorlog het zelfde lot hadden ondergaan, met dat gevolg, dat hem was toegeftaan de fchaden op te geven, welke der Hollandfché reedery, in den laatften oorlog, wastoegebragt, door het opbrengen en ophouden van de Hollandfché fchepen, enz.

De Oost-Indifche Maatfchappy, welke met zo veele tegenfpoeden heeft te worfteïen gehad, heeft met het aangekomen bevragte fchip de Goede Ferwagting van Batavia, de volgende Lyst ontvangen van de » te«

Sluiten