is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Zes-en-twintigste deel. MDCCXCI

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, February, 1791. 23O

yan den extraordinaris Staat zal worden geliqui- »s deerd op de wyze, by het Rapport van de Com- v misfie voorgedragen , zynde den Raad bereid om c jaarlyks aan Hun Hoog Mogende over te zenden een ftaat van de betaalingen, die op de posten, ten las- c ten van de Generaliteit gebragt, in ieder jaar ge-^ daan zullen zyn, ten einde daar uit confteere, ra v hoe ver het beloop van die posten geëmployeerd is, en over het geen niet befteed zoude mogen zyn, / even als over de posten, ter repartitie van de Pro- _< vincien en Drenthe gebragt, geliquideerd werde;ge- -t lyk ook, dat op dezelfde wyze over alle^ extraordina-1 ris confenten geliquideerd werde, mitsgaders, dat t op den ordinaris Staat geene andere dan bcflendige lasten, welke aan geene verandering of vermindering onderhevig zyi, maar dadelyk worden betaald, geplaatst worden, en daar tegen op eenen extraordinair en Staat de uit ft ervende en by raming bereekende posten, waar van men deprecifc ui/gaaven niet kan bepaaien, als mede alle zodanige, die niet voor permanent kunnen worden gehouden, zo als zulks in het formeeren van het overgelegde Schema der Staaten van Oorlog is in agt genomen.

Dat dus de Bondgenooten in het generaal apprr> beeren alle de posten op het zelve Schema gebragt, voor zo verre zy in hunne reeds genomen Refolutien op dezelve geen reflexien gemaakt hebben.

En dat vervolgens de Staaten 's Lands van Utrecht zullen aanneemen, om uit de Convoyen en Licenten geen verdere betaalingen wegens Scheepsen Wagenvragten te laten doen.

Dat voorts in het byzonder de Bondgenooten zig conformeeren met de gedaane voorflag omtrend den voet van bctaaling der aprpointemenlen aan oude impotente en verminkte Onder-Officieren en Gemeener, onder de Troupen van den Staat toe te leggen; ali mede omtrend het quanlum, dat voor logisgeld er de wyze, op welke het zelve betaald zoude behoord, te worden, ten einde omtrend die beide pointer

voor

Gra-

enhaw e.

'oncil. Idvis an Zye Hoogeid op )jtota's% \Iaritiersnz.