Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, January, 1795- 33

derlanden , behandeld worden , en '-er zullen ter hunner verzorging een of twee Chirurgyns van ieder Corps, na gelang van het getal der Zieken, blyven, en wanneer zy geceezen zyn, zullen zy zich in Frankryk, onder.escorte , begeven naar de plaats voor het Guarnifoen bepaald.

V. 'Er zullen twee Commisfarisfen der Franfche Troupen en een ArtiUery-Officier benoemd worden , aan wien men getrouwlyk zal opgeeven den ftaat der Artillerie, Ammunitie van Oorlog en Magazynen.

VI. De Officieren, Onder-Officieren en Soldaten , zullen alle hunne Goederen behouden; de Officieren zullen hunne Paarden tot Antwerpen behouden, en daar zullen zy inde depóts van de Franfche Republiek worden gebragt.

VII. De Vrouwen en Kinderen zullen buiten deze Capitulatie zyn, en terug keeren in Holland, onder de tauvegarde der Franfchen, die denzei ven naar Nymegen zullen voeren, zullende voor haar, haare Kinderen en Bagagie de nodige Rytuigen bezorgd worden.

VIII. Dé Burgers gevraagd hebbende het behoud hunner Bezittingen, en om niet ontrust te worden over de denkwyze, die zy voor de inneeraing der Stad zyn toegedaan geweest, is geantwoord, dat de Franfchen zich een plicht maakten om de eigendommen en denkwyze te eerbiedigen.

IX. De Commandant van de Plaats gevraagd hebbende eene Nota van het geen de Burgers en Aannemers der Stad te eisfehen hebben, voor de leverantien en andere verfchotten, aan het Guarni* lben gedaan, is geantwoord dat dit het Hollandfche Gouvernement betrof.

Ca X. De

's Gra»

VENHAGE.

CapituU

yan

Grave*

Sluiten