is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Dertigste deel. MDCCXCV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Public, omtret, Engel. fchenE gendou

176 NIEUWE NEDERLANDSCHE

r' o Ald£S Sepubliceert van het Raadhuis deezer Mad Delft, op heden den 21 January 1795.

Uit naam van Burger-Gecommitteerden,

PHILIPPUS BOUWMEESTER,

Secretaris.

Op last van den Franfchen Generaal, deedt de Municipaliteit het volgende afkondigen:

HEIL en BROEDERSCHAP/

T\e Municipaliteit der Stad Delft, op order d*** van den Franfchen Generaal, geeft kennisfe aan alle Inwoonders deezer Stad en Jurisdici-tie van dien, dat zy ten fpoedigften aan de f. voorfchreeven Municipaliteit zullen hebben op te geeven de Oorlogs-Ammunitie , Magazynen van Mondbehoeftens, en alle andere zaaken welke zy mogten weten toe te behooren aan het Engelsen Gouvernement; op pcene, dat ieder , die zoude tragten iets te verbergen, of agter te houden, als verdagt aangemerkten als zodanigen zal behandeld worden.

Aldus gedaan, gearrelfeerd en gepubliceert van de Puye van het Raadhuis der Stad Delft den 37 January 1795.

Ter Ordonnantie van opgemelde Municipaliteit , het eerfte Jaar der Bataaf/die Vryheid,

M.' A. van KOETSVELD,

Als Eerfte en Gezworen Klerk ter Secretarie. Loco Secre* tarn.

Vee-