is toegevoegd aan je favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Dertigste deel. MDCCXCV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, January. 1795- 177

Veelen onder de Delffche Burgers, wien zekerlyk de Franschgezindheid niet zeer na aan het hart lag, diende tot rneikelyke gerustftellinge eene Afkondiging, zo in t Fransch als Hollandsch , door welke alle gewelddaadigheid nadruklyk wierdt verboden. Zie hier het Stuk :

A1

HEIL en BROEDERSCHAP!

Alzo de Municipaliteit der Stad Delft , van wegen den Generaal Bonnaud , commandeerende de Franfche Troupen binnen deeze Stad, heeft ontvangen de volgende Waarfchouwing: zo is 't dat voornoemde Municipaliteit heeft goedgevonden dezelve , zo in de Franlche als Hollandfche Tar.1, te doen drukken, pubhceeren en affigeeren , zynde van den volgenden inhoud: In het Kwartier-Ge- Au Quartier-General neraal te Delft, het der- de Delft, tAn troifiem de Jaar der Franfche de la Repubhque. Republiek.

De Generaal van de Divifie Bonnaud, aan de Inwooners der Plaatfen, bezet door de vyfde Divifie der Armée van 't Noorden.

Ter voldoening aan de Belluiten der Vertegenwoordigers van het Franfche Volk , en der beveelen van den Gene raai en Chef, nodige ik U, Burgers! ora U tegen de Kwaadwilligen, die eenige inbreuk zouden

Le General de Divifion Bonnaud, aux Habitans des Communes, occupées par la cinquieme Divilion de 1'Armée du Nord.

En conformitédesar» rètés des Reprefen tans du Peuple Francais, des Ordres du General en Chef, je vous invite, Citoyens ! h deployer contre les Malveillans, qui porteroient atteinte au refpecï, dü a vos

M 4 Pro-

Delft.