Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amsterdam.

238 NIEUWE NEDERLANDSCHE

.Vervolgens van daar onder de welmee* nende toejuichingen en aandoenelykfte blv ken van genoegen en deelneeming, weder in de Heiberg de Kanfeboom terug gekeerd zynde, ontfing liet Committé eene Misfive van den Burger Fan Laer, per expresfe berigtende, dat de beloofde adfiftentie van eenige Franfche Troupen, ten fpoedigften arriveeren zouden, * 6

Waarop het Committé de volgende fchikkingen voor den volgenden dag maakte: in allen haast Requifitien gedrukt zynde werden dezelve ingevuld met de naamen der Leden Vertegenwoordigers, welke gelast werden ten elf uuren zich te vervoe, gen in het gebouw va,n 't Genootfchap Doe*

Aan den Burger Kinfchot werdt gelast, Burgemeefters- Vertrek in gereedheid té brengen; welke na eenige haaficatie aan deeze ordre voldeedt; ook werden de Klokkenisten der Oudeen Wester Kerk gelast, de klokken te doen luiden, en 't klokkeipel van 't Stadhuis te doen fpeelen , van half uur tot half uur ; de Collonellen der in Ao. 17*7 afgezette Schuttery werden verzogt eene Compagnie Burgers op het Stadhuis te plaatzen. '

De Vergadering zich permanent verklaag hebbende, hadt het genoegen, dien nagt de Burgers Daendels, Krayenhof, Hesfie, en veifcheiden andere Vaderlandersin hun midden

Sluiten