Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, January, 1795. 239

den te zien, hen hartelyk wellekom te hee-Ai ten, en met hun de beste fehikkingen voorsr 't welgelukken en bedaard afloopen der Ke-»' volutie te maaken.

Ook werdt opgefteld eene Afkondiging, op morgen aan 't Volk te doen , en in den morgenftond, werdt de BurgerR..J. Schimmelpenninck gerequireerd, en adfifteerde de Vergadering," inzonderheid, met het opftelïen van de Aanfpraak, om de Regeering, (welke geconvoceerd was,) te bedanken.

Intusfchen naderde de tyd, dat het Committé van de willekeurige beheerfching der zer Stad een einde zoude' maken.

Het zelve vertrok dan gezamenlyk den 19 January, 'smorgens ten 10 uuren, naar het Stadhuis, verzeld door eene welgezinde menigte van braave Burgers, waar van een groot gedeelte, met Sabels gewapend, de ingangen van 't zelve bewaakte, en elk om 't zeerst geregelde ordre handhaafde, en nam posfesfie van Burgemeesters- Vertrek ; van waar het oogenbliklyk een Bode afzond, om te vragen, of den Raad vergaderd was; welke na eenigen tyd vertoevens, liet weeten, dat dezelve gereed was, het Committé op te wagten. Het zelve verfcheen toen in de Raadzaal, en nam zitting op doelen, aldaar, op hunne ordre, voor hun geplaatst, en deedt door den Burger D. yan Laer , aan de zich daar bevindende Raaden, Schout, Burgemeesteren en Scheepenen, nadruklyk, de volgende Aanfpraak; *' Q * AAN-

4-

EL,M.'

Sluiten