Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

358 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Gouda.

Publicatie da Wethouderfchcip.

trent het Guarnifoen, en de gewapende Schutte* ry binnen deeze Stad.

"Dat Hun Edele Groot Achtbaa-e, welke met overleg van Myne Heeren van de Vroedfchap, niet hebben willen nalaaten (gelyk Hun Edele Groot Achtbaare gedaan hebben by deeze,) den waaren toedragt van de onderhandelingen, welke tusfehen Hoogs-gemelden Generaal en Chef, mitsgaders Reprefentanten der f ranfche Natie, en voornoemde Heeren Gecommitteerden hebben plaats gehad, aan alle In- en Opgezeetenen deezer Stad bekend te maaken, en dezelve daar van nu volkomen verwittigd zynde, vertrouwen, en op het ernftigfte aanmaanen, dat zy, zig gerust Rellende onder de gedaane verzekeringen van Hoogstgemelden Heer Generaal en Chef, en Reprelentanten van de Franfche Natie, en Hoogstderzelver gedaane provifioneele beftelling, in acht zullen neemen om zig daar na te gedragen, ten einde zig niet aan de gevaarlyke gevolgen, welke daar uit voor hun noodwendig zouden voortfpruiten , bloot te ftellen, en voorts met bedaardheid, en in ftilte aftewagten de verdere fehikkingen, welke Hoogstdezelve omtrent deeze Stad, deszelfs Regeering, Burgery, en Ingezeetenen zullen goedvinden te maaken.

Adverteeren voorts Hun Edele Groot Achtbaare, dat. daar de voorfz. Capitulatie omtrent deeze Stad is getroffen, de nodige ordres zyn gefteld tot het maaken van een Nationaale Vlag, ten einde dezelve op denTooren van de St. Jans Kerk binnen deeze Stad zoude kunnen worden geplaatst.

Actum by het Collegie van de Magiftraat, op den 21 January 1795, en gepubliceert ten zeiven dage.

Ter Ordonnantie van dezelven, J. D. van der BURCH.

In-

Sluiten