is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Dertigste deel. MDCCXCV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44i? NIEUWE NEDERLANDSCHE

WVKB

Duurstede.

j

ir Osfenberch Junior, zich in de Kerkenka-*1 mer begaf, en aldaar, terwyl de Burgery inmiddels vergaderd bleef, concipieerde een Declaratoir, waar by, uit naam der Burgery, de oude Regenten verklaard werden te hebben gedefungeerd , en gelast zich niet meer als Regenten te gedragen , onder belofte van veiligheid voor perfoon en goederen ; wordende vervolgens dit Declara* toir, na voorleezing, door de Burgery goedgekeurd, en op voorftel van het Committé, tot haare Reprefentanten verkoozen de navolgende Burgers: Thieleman Co melis Bec» keringh, Hendrik Schilge, Mr. Nicolaas van Osfenberch, Reinier Beerenburg, Dirk Volk» maars, Cornelis Sam. (i\B. Deeze zes Burgers, in 1787 geremoveerd zynde, werden alzo in hunne posten herfteld , dog de Burger Beckeringh, uit hoofde van Emigratie, ftraks weder verklaard van zynen post vervallen te zyn ) Voorts Johannes van Leeu» ven , Anthony Vernooy, Petrus Anthony de Mortain, IVillem van Hafendonk , Willem van den Bogaard, Wouter van der Myden, Cornelis van Achthoven Harmsz., Hendrik Verkerk.

Vervolgens begaf zich het Committé ten huize van den nog regeerenden Burgemees* ter, gaf kennis van 't voorneemen der vergaderde Burgery, om de Revolutie en haar ilegeeringsbeftuur onverwyld daar te Hellen, opende zynen last, als Committé Revolutionair, ten dien einde door de Burge•y aangefteld, en zeide hem in die betrekking aan, om alle de Leden der oude Ma*