is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Dertigste deel. MDCCXCV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, January, 1795. 449

'giftraat terftond te vergaderen, en daar van\ aan 't Committé kennis te geeven, ter plaat E fe door hetzelve aan hem opgegeeven. 8

Dat door hem aangenomen zynde , deed het Committé onmiddelyk aan de verkoozene Reprefentanten kennis geeven van hunne aanft-lling, en verzoeken op eene bepaalde plaats byeen te komen, ten einde van daar behoorlyk te worden afgehaald,en ten Raad. huize geleid.

Kort hierop kreeg het Committé van deil Praïfident-Burgemeester door eenen Deurwaarder kennis, dat de Raad thans vergaderd was; het Committé door dien Deurwaarder begeleid , begaf zich dan naar *t Raadhuis, trad in de Raadzaal binnen, en, aldaar isoelen voor hetzelve geplaatst en aangewezen vindende , deed de Burger: N. van Osfenberch Junior, aan den Raad» eene deftige Aanfpraak , las wyders voor, het Decreet van de Commisfarisfen det Nationaale Conventie , en eindelyk het; Declaratoir van de Burgery, waar by zy allen verklaard werden van hunne posten ontzet te zyn, met verbod van zich voortaan eenige daaden van Regeering te ver* oorloven, en met last om onverwyld de Raadzaal te verlaaten, en tot den kring vanamptelooze Burgers weder te keeren, onder belofte van veiligheid voor hunne perfoonen en goederen; 't geen door den Raad aangehoord zynde , zyn alle de Leden opgeftaan , en hebben de Raadzaal en 't Stadhuis verlaaten.

Het Committé Revolutionair hen tot aart Gg di

tlJUR-

rEÖs»