is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Een en dertigste deel. MDCCXCVI

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaarboeken, january, 1756. 79

Perfoonen, Huisgezinnen en Goederen te faameQ 1 ontvangen drie guldens voor ieder uur afitand, het welk zy zullen moeten afleggen, om hunnen( Post te aanvaarden, als meede eene gelyke fomme na den geheelen afloop hunner Commisfie, om weder terug te keeren,

62. Zy zullen ontvangen tien guldens daagss te reekenen van den dag, dat zy hunne Geloofsbrieven zullen vertoond hebben, doch buiten fchriftelyk confent van den Prefident, afweezig zynde, geen Daggelden genieten.

63. De Commisfie, volgens Art. 56 benoemd, zal drie weeken na den dag der kiezing een begin maaken met het ontvangen en examineeren van de Geloofsbrieven der aankomende Reprefentanten , die aan dezelve Comisöe hunne ver« blyfplaatzea in den Haag zullen moeten opgee* ven, „ „

04. Indien het blykt dat een Perfoon op meer dan ééne Plaats of tot Reprefentant is verkooren, zal de Commisfie door het lot doen beflisfen, voor welke hy ter Nationale Vergadering verfchynen zal, en uit de andere de Plaatsvervanger worden opgeroepen.

65. Zo ras 'er tagtig Reprefentanten üanweezig Zullen zyn, zal de Commisfie de Staaten Generaal hier van verwittigen.

66. Deezen zullen hun op de dar,r toe in gereedheid gebragte plaats te faamen roepen.

Ó7. Zy zullen daar na eene plechtige Commisfie benoemen om de Vergadering te openen.

08. Deeze Commisfie zal uit eene Busfe, waai in zo veele Nummers zullen zyn, als het geta van alle de Reprefentanten over de Republict uitmaakt, door ieder der reeds tegenwoordig zyn de Reprefentanten een Nummer laaten trekken en een Lyst doen formeeren, waar op ieder naam by het door hun getrokken Nummer ge plaatst zal zyn; van welke Lyst men zig bedje nen zal* om by fteramen als anderzints ieder b;

F 2 *Y>

sGRA*

i'ENHA* 5E.

Regie»

>n$nt

omtrent

"xne

Nat.

Verga-

deringe*

i

1 j

( i

t 1