is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Een en dertigste deel. MDCCXCVI

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sGrA'

VEHHA CE.

]

A l ] 1 1 1

i t

I )

98 NIEUWE NEDERLANDS CHE den, de v00rfz> Ml-sfive ft ^ den van het Committé van Algemeen Wel. zyn met last om den gemelden ¥. /F. Bw, fintf dadelyk aan te fchryven, dat hv zich voortaan binnen deeze Provincie van alle fun&ien hoegenaamd, tot het Leeraarambt behoorende , of betrekking hebbende zal hebben te onthouden.

Vrydag den 8 January i^6.

Het Committé Militair heeft ter Vergadering voorgedragen, dat hetzelve ingevoige van, en ter voldoening aan, het Decreet van den 29 September laatstleden over het daarftellen van eene nieuwe Wacht, van eenen Officier en 24 Man, ten dienfte van ^sLands Univerfiteit te Leyden, meerraalen met de Curatoren van gemelde Univerfiteit hadt gebefoigneerd, doch dat, na alles behoorlyk overwogen te hebben, geble. ien was , dat gemelde Wacht niet aan het srereischte oogmerk, de adfiftentie namelyk 3er Ju.'htie , behoorlyk konde voldoen, ivaarom het voorfz. Committé met concur« enne en op verdoek van gepelde Curatq. en gemeend hadt rieswegcris eene nadere roorfiag te moeten doen. Wasrop na deli•eratie is gosdsevonden, het Committé Miitar by d.'ezer. te a^thorifeeren om de con. en en met ovirjeg van meergemelde Curaaren eene nieuwe Compagnie , fïerk 40 dan met de noodige Officieren, 'ten dienlle a,n 'sLands Univerfiteit te Leyden en tea

kos*