Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, January, i«rflö. 3J9

ken, tot weder invoering van het Stadhouder* fchap, of tot oprichting van eenig Beftuur, ftrydig met de aongenomene begin fels van Vryheid , Gelykheid en Burgerlyke Rechten zou kunnen verftrekken. Zo waarlyk &c.

Werkzaamheid van den Uitvoerenden Raad.

. 13. De uitvoerende Raad zal verplicht zyn uit te voeren en te doen uitvoeren alle Wetten en Befluiten, by de Volksvertegenwoordigers te nemen: en voorts, des gerequireerd , aan de Volksvertegenwoordigers Rapport doen, en dezelve dienen van advis omtrent alle zaken, de buiten- of binnenlandfche rust, de geldmiddelen of uitvoerende magt dezer Provincie betreffende.

14. Dezelve zal alle Amptenaren en Bedien, dens dezer Provincie houden by de prompte waarneming hunner Posten.

15. Voorts zal deze Raad verleenen alle Ordonnantiën voor de gewoone betalingen, mitsgaders de buitengewoone uitgaven by de Wetgevende Magt toegeftaan, gelyk mede uitgaven, minder bedragende dan 100 Vlaams in 't geheel; voorts in 't algemeen, wakende voor de Finantieele en Politieke belangens van Zeeland.

16. Mitsdien zullen onder de directie en toezicht van den Uitvoerenden Raad ftaan 's Landi Domeinen, de Munt, de invordering van alle 's Lands Middelen en Inkomften, gewoone en buitengewoone; gelyk mede alle Ontfangers, Rentmeesters en Collecteurs van dezelve Middelen en Inkomften.

17. De Uitvoerende Raad moet zorgen vooi de rust van de Provincie, zo van binnen als van buiten, en heeft ten dien einde, ondei deszelfs bevelen en beftelling, alle Militie binnen deze Provincie zich bevindende, of komende, fpeciaal het recht van Patent en Atta-

Aa a che,

Middelburg.

Reglementvan

Provinciaal Beftuur.

Sluiten