is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Een en dertigste deel. MDCCXCVI

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN,January, 1756. 44^

Al dit verrigte by onze Vergadering ten vol ] len en eenparig goedgekeurd zynde, hebben wy v vervolgens voor dat wy gefcheiden zyn, beraamd j de verdere middelen, welke wy vermeenden ter verdere volvoering van den ons opgeleiden last, i ia het werk te moeten (lellen, en om daar toet onder anderen., door 2 Boden aan den Prefident ( der Municipaliteit te laaten infinueeren om he- j den morgen tegen 8 uuren de Proclamatie Klok / een kwartiers uur te laaten luiden, en verder de 4 toegang tot de Puye, van het Raadhuis open te; houden* Op welke infinuatie geantwoord is, ik ^ heb U gehoord Burgers, gelyk dit alles contteert. uit copia infinuatie en relaas. •

Heden morgen onze Vergadering te 8 uuren geopend zynde, communiceerde de Prefident, dat op heden morgen aan hem door de Municipaliteit was geinfinueerd om zorg te dragen, dat de infinuatie gisteren avond aan de Municipaliteit gedaan, niet ter uitvoer worde gebragt

De Commisfie zig hier door genoegzaam verzekerd houdende, en de verftreken tyd bevestigende, dat aan haare ordres tot het luiden der Klok gegeeven, door de Municipaliteit al mede niet gehoorzaamd wierdt, zondt 'sLands Timmerman van Gordum. met 2 Knegts derwaarts, die de Klok begonden te luiden, intusfchen wierden 2 Lands Deurwaarders gelast, om zig naar het Raadhuis te begeeven, en aldaar de op gisteren gearrefieerde Publicatie af te leezen, met last om zulks van het Bordés te doen, ingevalle zy de deur gefloten vonden, doch deeze open zynde, hebben zy Deurwaarders de Publicatie van de daar toe gewoone plaats afgelezen, en aan ons gerapporteerd, dat zy intusfchen door een Stads Bode, met eene infinuatie tegens hunne Aftus waren belemmerd, doch echter niet in gebreke gebleven hun last fiiptelyk te volvoeren, cbs teffens rapporteerende, dat de Klok geen

vo!

>eeu-

>ar>en.

ïappert

ener dommis» ie, raaiende de Muuicilaliteii'an ^eeuvarden»