is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Een en dertigste deel. MDCCXCVI

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

450 NIEUWE NEDERLANDSCHE

Leeu-

war> den.

baare Nieuwsfchryveren- Eenige uitdruk» kingen laaten wy voor rekening van den fteller.

fly zult reeds eenige kennis hebben van het ^ gebeurde in deeze Stad» hec welk voor den Vriend der Vryheid en haater des gewelds, aller, treffends is; doch, daar zulke geruchten in den beginnen veel al mee onwaarheeden verzeld gaan, en hec nodig is, dat de Nederlandfche Natie, zo veel moogelyk weete, hoedanig onze fituatie is, zo hebbe ik de moeite genoomen om U een verflag van het voorgevallene te geeven, ten min (ten zodaanig, dat gy 'er de oorzaak van het wezentlyk gebeurde der zaak van zult kunnen weeten.

In de maand Octoober des voorigen jaars bragten de Repefentanten deezer Provincie eene Publicatie in het licht, waar by zy een Concep plan, ter verkiezing van nieuwe Municipaliteiten over de geheele Provincie, aan de beoordeeling van het Volk veorfteldem De Sociëteit en Gewapende Burgery deed hier op Reprefentatien aan de Municipaliteit, om develven te verzoeken dat zy de Burgery zouden oproepen, om van dezelve te weeten of zy genoegen nam in dit plan, en of zy tot het formeeren van 't zelve de Reprefentanten gelastigd hadde. Dit deed de Municipaliteit, en het bleek dat eene enorme meerderheid geftemd hadde, dat zy 't niet aan de Reprefentanten had gelast, en 'er ook geen genoegen in nam, 'Er koomt oek geen woord van zodanige last in ae procuratie, waarop de Reprefentanten zyn aangefteld, De Municipaliteit OU de wil van Leeuwardens Burgery weetende, zond daarop een Adres aan de Reprefentanten, in 'c welk zy daar van kennis gaf. Weinig tyd daarna, gaven de Reprefentanten eene Publicatie in t licht, tegen het Committé Centraal, der vereenigde Sociëteiten en Wapen-Genootfchappen, waar by zy tevens aan de Municipaliteiten ver-

boo-