is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Drie en dertigste deel [...]. MDCCXCVIII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN» Augustus, 1798. 593

van dat geene het welke hy zal menen, te veel betaald te" hebben , te verzoeken , by zodanige generaale Commisfarisfeh als ten dien einde ten getalle van vyf kundige Perzoonen, door het Wetgeevend Ligchaam op yoorftei van het Uitvoerend Bewind zullen wórden aangefteid, tot het cxaminceren en finaalyk decideren op de' gedaane duliance»

Sints de naauwe wederzydTche betrekkingéh der Franfche en Bataaffche Republieken, waren eenige naauwkeurLje bepaahngen, ten aanzien der Kaapess en de genomene Pryzen van onvermydelyke noodzaakelykheid. Waarin de fchikkingen beltonden, vindt men ia, eene Nmficam van het Intermediair Uitvoerend Bewind van 8 deezer.

G E L 2 K■ H Eil D. V R T ll E I D. BROEDERSCHAP.

NOTIFICATIE-

Het Intermediair Uitvoerend Bewind der Ba-*' taaffche Republiek, notificeert hier mede, aan een ieder die zulks zoude mogen aangaan, en ten einde voortekomen alle oorzaken van misverftand, tusfchen Burgers en Geëmployeerde van deze Republiek en deszeifs Bondgem%o de Franfche Republiek, dat by het 1» Artikel 'van het Tractaat van vrede en vrïendfchap, gefloten in den Haag den 16 Mey 179J, |s bepaald,

'S GsAVENH&*GE.