is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Drie en dertigste deel [...]. MDCCXCVIII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66a NIEUWE NEDERLANDSCHE

Am'

stf.l" dam.

Request raaken' de de Kaape* rye/i.

van Commisfie of Lettres de Marqué, zelfs ia het oog van hét Franfche Beftuur ? niet anders zouden zyn dan eene bende Zeerovers. Het geen nog onze droefheid vergroot, is, dat deeze inbreuken op onze rechten, op onze belangen, worden gepleegd door de zoodanigen, die , zich Franfche Burgers noemende, onze Vrienden en Broeders behoorden te zyn. Deeze, voor onze harten zoo dierbaare naamen, hadden wy reeds ingeroepen, en wy durfden ons vleyen dat onze Bondgenoote, getroffen zoo door het gevaar, waar mede de geheiligde banden , [ daaruit voordkomende, worden bedreigd, als door de blykbaare rechtvaardigheid onzer reclamatie; dat onze Bondgenoote, die te groot is om niet billyk te weezen, zich on. middelyk zoude hebben bezig gehouden met het beteugelen deezer wandaaden en met het herftellen onzer bezwaaren. Nog blyft de hoop ons overig; maar inmiddels groeit het kwaad aan; de onwettige neemingen vermeerderen, en de inbreuken worden zoo ftout en onbefchaamd , dat, hoe aangedaan wy ook zyn over deD totaafen ondergang onzer kwynenrte Scheepvaart, die daaruit proflueert, wy nog veel meerder verfchrikt zyn over de zedelyke en politieke gevolgen , die er natuur'yk uit voordkomen, en waarvan onze ga'ntfche Burgerzucht de bitterheid niet kan verzagten.

Wy hebben individueel onze reclamatien aan UL doen toekomen, zoo lang de mishandelingen alleenlyk 'een gedeelte wierden aangeaaan; dezelven zyn algemeen geworden, eu hebben 3ns veréénigd. De roofzucht is by de Franfche Kaapers tot een fystema gebragt, en wy komen in masfa, en in naame van de ganrfche Commisfie op , om UI. waakzaamheid en de rechtvaardigheid onzer voortreflyke Bondgenoote in U roepen; wy brengen onder UI. oog het tafrcel deezer fchrikbaarende neeoiingen,

tafree!