is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Drie en dertigste deel [...]. MDCCXCVIII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, September, 1798. 717

gen dus, welke nimmer kunnen worden gereekend, onmiddelyk voor rekening vin den Lande te zyn gefchied, en van welke, insgelyks, op zyn best genoomen, kan worden gezegd , dat dezelve dienen moesten tot volloening eener leverantie, door den Burger van Langen aangenoomen, om ten dienfte van dit Gemeenebest , tot geheime eirfdens te worden gebruikt, zo als daar van in het vervolg nog na der zal moeten worden 'gefprooken.

Hoejaakbaar of dit alles, hoe flegt het laatfte ook moge zyn, het is echter nauwlyks iets, wanneer men verder deu Burger van Langen de laagheid zo ver ziet brengen van zich aan een rechtftreekfche dievery fchuldig te maken, om zyn eigen verwarde zaaken, ten kosten van den Lande ftaande te houden; en zulks heeft hy gedaan, door, in vyffuccesfive Traités op den Secretaris van het Departement van Finantie van het Committé tot den Oost-Indifcheu Handel en Bezittingen, ten behoeve van zyn Correspondent den Burger Guerin, te disponeeren over een fomma van ƒ' 40041-18-0 waar voor hy in „zyn privé is gecrediteerd geworden , en welke tot particuliere betaalingen heeft gediend, door hem op deezen Guerin geadfigneerd.

Het bewys deezer fchandelyke Lands dievery is een poinct van zo veel aanbelang, dat het volftrekt verdient, dat wy Ulieder aandagt een ogenblik by hetzelve bepaalen.

Daaromtrent komt in de eerfte plaats in aan merking fub. N°. 15, eene verklaring van den betrokkenen Burger de Munnick , houdende, dat alle de Wisfelbrieven door den Burger van Langen op hem afgegeven, zyn geweest in mindering van de fom, welke door het Committé van den Oost-lndifchen Handel en Be" zittingen, dp authorifatie van het Uitvoerend Bewind, ter befchikking van hetzelve moes!

Zz 4 wor

's Graven ha-

GE.

Memo» rie van 'iet In* term. Uitv, Bewind*