Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, September, 1798» 723

de Secreete Kas, genoeg gezorgd wierd; en1 dat hy op het aanneemen dier Lakens, in de1 Republiek contant betaald, op het fterkfte aan* 1 drong, niettegenftaande de voorgewende omkoping in het Fransch Gemeenebest, volgens het fchryven van Eykenbroek, veel moeijelyker voor Koopwaren dan voor Contanten konde voortgaan;' doch wat ging een Man als van Langen, het belang van het Vaderland aan? 'er moest immers vooraf" worden gezorgd, gelyk hy zich in een brief aan Eykenbroek, uitdrukte „ dat hunne byzondere engamenten niec „ in de war liepen."

Hoe onftaatkundig het dan ook ware, de gr. otfte aangelegenheden van dit Gemeenebest, buiten concurrentie van een Man te behandelen, die, wel is waar, het onbepaald vertrouwen van het Bewind niet meer bezat, maar die nogthans, wegens hetzelve, by de Franfche Republiek bleef geaccrediteerd; de belangens en geheime inzigten van den Burger Eykenbroek vorderden, dat de Minister Mey er van alles onkundig gehouden wierd, als wilde men hem vooral de behandeling van contanten onthouden, en dat ten dien einde aan Eykenbroek een Iudructie wierd gegeeven, met last, om dezelve aan den Burger Meyer mede te deelen, ler*yl Eykenbroek zelve het ontwerp der geheime inftructie aan het G uvernement overzond, die het richtfnoer zyner daden moest uitmaken, en by welke de befcbikking over aanzienelyke fomroet' geHs aan hem en Eberflet'n wierdt overgelaten. Byl. 24. a , b.

Men zoude z ch echter bedriegen, byaldien men alle de Leden van het Uitvoerend Bewind als even fchuldig aan dezen te zamenloop van ongerechtigheden, houden wilden.

Allen hebben zy, wel is waar, geweeten, dat Eberflein en Eykenbroek te Parys wierpen gebruikt, allen hebben zy kennis gedragen van

de

«Gra-

rENHAÏE.

Memorievanhet Interm.Uitv. Bewind,

Sluiten