is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Zeven Provincien [...]. Drie en dertigste deel [...]. MDCCXCVIII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, September, I798* 9*7 N9. 36. c.

Verklaaring door den Burger B. Bruyns, gegeeven van het gebeurde in de Vergadering, den 12 Juny 1798.

Ik Ondergeteekende declareere, dat ik op den I2de deezer, als Lid van de tweede Wnm van 't zoogenaamd Vertegenwoordigend Lig !u„„„ m.- «„,w T.eden van hetzelve Lig

chaam zynde in de'Kamer, naast die, aiwaai de Vergadering gewoonlyk -wierd gehouden, als toen een voorftel is gedaan, om de gewa- ; oende Burgermagt in den Haag opteroepeu, en f„ Committé Generaal bedoren de Lyfgarde in de wapens te doen koomen , om een vertoning van fermiteit te maken, of fchoon by Ondergetekende declareert voor zoo verre hem Bewust is, dat destyds. geen de mmtte beweging in den Haag was, of eenige Troepen van t, Guarnilbeu ia de wapenen waren gebragt. ■*

Dat hy Ondergeteekende, toen de Prefident., aan de Commandant der gewapende Burgermacht gevraagt beeft, of hy op gemelde BurSmacht konde ftaat maken, en tot antwoord bekomen hebbende: de Artillerie is ten dienst van de Vergadering, en kan in weintge nnnu-Ven klaar fyni aan den voorfz. Prefident ge- , ■ vraan heeft: zal er dan bloed vergoten worden? dat &daarop hem Ondergeteekende door de Bureer de Beer is ingevallen. ja Blixems daar zal bloed vergoten worden- hetwelk hy menigvulZe keertn heeft herhaald, vragende gemelae Burger de Beer wyders a5 man Grenadiers ter zyner dispofitie, om zich aan 't. hoofd te

Nnn 5 ^yn"

sGrai

/EN HA-, 3k,

Memorie van het Interm.

Uitv. ;

Bewind.