Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'sGra-

venha-

GELYKHEID, VRYHEID* B R O E D E*R SCHA P,

PUBLICATIE.

TLIet Uitvoerend Bewind der Bataaffche Rex J pubhek, doet te weeten: dat het Vertegenwoordigend Ligchaam, op de wyze by de Staatsregeling vastgefteld, overwogen hebbende, dat het in weiking brengen van het 5a Artikel der Algemeene Beginzelen der Staatsregeling, niet alleen fpoedig maar dok geregeld en voorzichtig moet gefchieden, zoo dat andere Artikelen van dezelve Staatsregeling teven» worden in het oog gehouden, en gezorgd dat de mening van den Wetgeever in hetzelve 5a Artikel der Burgerlyke en Staatkundige Grondregelen, uit die Algemeene Beginzelen, worde verklaard, op welke de geheele Staatsregeling rust; en dat tevens op het Algemeen belang van deeze Republiek, inzonderheid ook omtrent het Finantiëele, worde gelet. Dat dienvolgends onder anderen zulke pointen , by welke het Finantiëel-Weezen is betrokken, niet op eens • kunnen werden veranderd, maar behoudens de vryheid der Ingezetenen, om hunne byzondère grieven aan den dag te leggen, en de verplig. ting van het Vertegenwoordigend Ligchaam, om dezelve zoo veel mogelyk, te herftellen onverminderd de verandeiingen, welke by het

in*

1002 NIEÜWE NEDERLANDSCHE

voor den Koophandel, uit het verbod vatï In-, Door- en Uitvoer van Goederen ont(taande, en was van den volgenden inhoud.

Sluiten