Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, October*. 1798. 1003

invoeren van een nieuw Stelfel, fuccesfivelyk , kunnen worden gemaakt, voor als nog moeten worden gelaten op den vorigeh voet, en dat inmiddels alle die belemmeringen dadelyk behooren te worden opgeheven, welke uit het vernietigd Fcederalisme gebooren, de begunltiging van het eene gedeelte van deeze Republiek, boven het-andere, ten gevolge hebben, befloten en verordend heeft:

Voor eerst: dat alle verbod van In- en Doorvoer, het welk in fommige van de voormaalige Gewesten mogt hebben plaats gehad , ten aanzien van zulke Goederen , uit eenig ander voormaalig Gewest komende, welke daar, waar de In- en Doorvoer verboden was, aan geenerlei 'sLands Impofuien onderhevig zyn, van nu voortaan wordt befchouwd als geheel ver* nietigd en opgeheven te zyn.

Ten tweeden: dat insgelyks wordt befchouwd als vèrnietigd en opgeheven te zyn alle verbod van Uitvoer , het geene fin fommige der voor» maalige Gewesten nog ftand zoude mogen gry«

PeI1« . .

Ten derden: dat alle belemmering en bezwaai

op den doorvoer van Impost fubjecte Goederen , na verloop van drie Maanden na datt deezes, geheel en al zal opgeheven zyn; nogthans onder'zoodanige voorzorg en bepalingen, als nader tot. het voorkomen~van alle Sluike, 'ryen zullen worden gemaakt; zulks dat a mede, met voorfchreeven tyd van drie Maanden, zullen worden opgeheven de Tollen or. den binnenlandfchen doorvoer gelegd.

Ten vierden: dat de plaatshebbende Wettel en Bepalingen omtrend den Uit-, In- en Door voer in de voormalige Gewesten, mitsg3deri cmtrend den . vervoer in ieder derzelve , vooi zoo verre daar in ten deezen geene verandering gekomen is, provifioneel zullen blyven op dei eesenwoordigea voet, tot dat deswegens naderi

* Sss3 al

s Gra-

VENHAUE.

Publ. ' rankende den ln en Doorvoer.enz.

1 1

Sluiten