Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ico* NIEUWE NEDERLANDSCHE

'sGra-

ve & ha ge.

Publ. raaken de den In- cn Doorvoer , enz.

algemeene of byzondère fchikkingen gemaakt zullen zyn.

Dienvolgens gelast het voornoemde Bewind, in naam des Vertegenwoordigenden Ligchaams, dat deeze zal worden afgekondigd en aangeplakt alomme waar zulks behoort.

In den Hage den i October 1798, het vierde Jaar der Bataaffche Vryheid.

(JVas geparapheeri)

j. XV. van HASSELT, Vt. (Onder Jlond"^

Ter Ordonnantie van hetzelve»

(Was geteekend)

S. DASSEVAEL,

Loco Secret,

Op de vernietiging van de voormaals beitaan hebbende Gilden, en op het gedrag, door de IMunicipaliteiten van Steden en PJaatzen te rjouden, ten "aanzien van lieden, welke eenige Neering of Trafyk wilden beginren, iloeg de Publicatie van het Uitvoerend Bewind van den 5 deezer.

GE-

Sluiten