Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREEDEN.

11 r

kregen hadt, zoodat ik het ten dien opzichte ah het zijne, u kan aanbieden,eenige invullingen uitgezonderd, die ik nodig oordeelde , opdat gij niet enkele Brok/lukken hebben zoudt. < Ook is de Gefchiedenis, die, ten einde dit Deeltjen eenige gelijkvormigheid met de voorgaande zou hebben, in dit Derde Deelt jen voorkomt, door mij overgenomen en vertaald, uit de Thalia van schiller in het Hoogduitsch. ■■ ■ Dit zij genoeg tot verflag van het geen ik, uit liefde voor den Schrijver, en ter voldoening van ulieden, mijne Landgenoten, die hem met uwe goedkeurig en toejuiching begunfiigd hebt, omtrent dit Werhjen heb verricht, indien ik daarmede mijne bedoeling bereikt hebt, zal ik de daaraan befteede moeite niet ijdel achten,

Eenige bijzonderheden betreffende den Schrijd ver zeiven te vernemen, zal u niet ongevallig zijn , en het zal misfehien zijn nut kunnen hebben, — Veelen derzelven zal ik voorbijgaan, omdat de dood van hun, die zoo veel aandeel hadden in zijne lotgevallen, mijne edelmoedig» heid gebiedt te zwijgen , en het onbillijke en harde onder de aarde, die hunne lijken bedekt, ook bedekt te laten, ——

* 2 Zié.

Sluiten