Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S10 LEVENSWIJZEN.

meene veiligheid cn welvaarert. Met meer te» gelmatiger geoorloofde, en veilige foorten van voedzel bekend, wordt hij niet meer zoo ligt van roofzucht bedrogen. Ook zijn zijne meer ontwikkelde denkbeelden van rechtvaardigheid hiermede ftrijdig. Voor den ééns aan rust gewenden landman zijn woeligen toneelen en ondernemingen ten minden geene behoefte meer, zoo als voor den van jongs af aan onrust en afwisfeüng gewenden Jager, en omzwervenden Herder; indien hij ze niet zelfs al te zeerfchuwt, en uit vreeze voor dezelveu flaafachtig lijdt. Daarom juist zouden, volgends CAgsar, eenige der oude Duitfchers den akkerbouw verwaarloosd, en aan bijzondere perfoonen geen land in eigendom toegefrasn hebben, opdat zij den lust tot het oorlog niet geheel zouden verliezen.

Bij de zekerheid van beflaan, welke de landbouw geeft, eh het vast verblijf op ééne plaats, is een Huisgezin min bez.vaarlijk, ja uit hoofde der dienden , die zelfs zwakke handen hier doen kunnen, ligt nuttig. Natuurlijker wijze vermeerderen dus hier de liefde en zorge voor de kinderen. Even daaróm wordt het ook mogelijk en van belang, meer orde en beschaafdheid

in

Sluiten