Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

BEDENKING

zegde is genoegzaam, om de ongefcbikthe;d der gewone vertaling te bewijzen. Of men moest willen tegenwer. pen, dat door de fcheptn verilaan worden de menfcben, die op dezelven varen, Doch ook dit zou niet in fraat zijn , oai alle de geopperde zwarigheden weg te nemen , daar het voor eerst blijkbaar genoeg is, dar de Digter van de natuurlijke en beflen<Jige bewoners der zee (preekt; en daar ten anderen ook dan die onvoegzaamheid blijven zou, dat hij eerst van zeedieren, daii , in het midden, van fchepen, en ren laatften wederom van den Leviathan melding zou maken.

Wat dan? Ik kan wel gene andere vertaling geven, van welke ik met zekerheid zeggen kan, dat zij de ware is, doch-ik zal evenwel ene gisfing wagèn Het verband fchijnt mij duidelijk aan te wijzen, dat JlVJN, dar men gewoonlijk fchepen vertaalt, visfchen of $u ere zeedieren betekent: het zij dan dat het ene algemene benaming van visfchen of andere zeedieren Zij, of de naam yaf f,p', bijzonder zoo;-*. Ik kan wel niet bewijzen, on: flVJif iets dergelijks betekent: doch ik kan het mi:-!ch>ci. cnigzins waarfchijnlijk maken , dat het iets dergelijks b^tektmen kan; en bij ene zoo grote armoede der Hebrceuwfche taal, of liever bij een zoo gering överfchot van boeken, die in dezelve gefebreven zijn, moeten wij ons zomtijds met gisfingen en waarfcbijnlijkhe.iej; h-' ^pWi.

santes pagnjnus zegr (a) , da: nV3N volgens zom» mi een eigenlijk grotere fchepen beteki.u, of zeefchepen 9 die niet alleen door dé winden voortgedreven worden, maar ook tevens met riemen voortgeduwd. Zou dit woord dus niet bij overnoeming grotere visfehe'n of andere zeedieren betekenen kunnen, vooral in een Digtttüfe'l Zou een Digter de vinnen der visfchen, waardoor zij in het zwemmen geholpen worden, niet bij riemen kunnen vergelijken, die een fchip de baren doen klieven ? Immers hebben de Latijnfche Digtérs op dezelvde wijze de vleugels der vogelen riemen ge'iiaamd, en van dezelven gezegd, dat zij door de lucht" roejen (b). Ik beken, het is ene

blo-

(a) In Tkes. Ling. S. col. 135(V) ovidius, Metara. V, 558.

„ Posfe fuper fluctus alarum infiftere remis"

vircilius fchrijvc daarom aan den gevleugeldeu mercurius een

Re-

Sluiten