Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene huwelijks-geschiedenis. 237

hart der fchuldclooze hedwig , cn Hortte haar zoet vergift rijkelijk daar in. Uc onnoozcle maagd boodt den fchurk wel dra haare hand aan en hij hadt dus door zijne huichelarij ééne van dc fchoonfte, vroomftc, cn rijkftc meisjens voor zich verworven.

Zijn momaangezicht werdt hem wel dra .onverdraaglijk; hij rukte het af, cn nu ftondt hij daar ontbood J even zöo als hij waarlijk was —- a s

een monfter. Hij kocht een matig landgoed fchafte zich toetzen, paarden , bedienden , en. allen den geldv eenden pronk der ijdelbeid aan ; joeg de Piëtisten Sn huis uit ; zwelgde met arme Ridders uit dc nabuurfchap, die reeds alle hunne eigene have verzwolgen hadden; leevde met de arme hedwig als een tvran ! en behandelde zijne kinderen flimmer dan zijne honden. Alle kniebuigingen, manen, zuchten van zijne gemalin fprongen van het verfteend hart van den boóswlgt te rug. Hij werdt zelvs van dag tot dag eraer- want, hoe meer wenken van de Goddelijke genade hii verfmaadde , des te verdorvencr werdt zijn hm Ziin vermogen vcrfmolt allengskens, hij hoopte fchuldcn op, tastte het geld van weeskinderen aan, en ging in korten tijd zoo verre in bedrog cn boosheid dat zijn goed eindelijk verkocht , en hij dooiden Raad van Neurenberg vastgezet werdt. Door losbandigheden ontzenuwd, cn door wanhoop geteifterd, ftierf hij fchielijk , en liet zijne arme vrouw met zeven kinderen na, die hij allen aan den bedelftaf, gebrast hadt. De Piëtisten namen haar en haare kinderen aan; maar hunne hulp was maar zeer gering, daar het hoopjen dier vroomen meest uit arme heden beftondt.

Terwijl dus deze Lijderes onder de zwaarte van haar lijden bijna bezweek, hadt hohmann ondertusfchen een' fchoone loopbaan afgeloopen. Het verwijt van. de vroome hedwig hadt hem zoo geroerd , dat hij werkelijk het befluit nam, om van alle uitfpongheden der ieugd afftand te doen; want hij was in de daad te voren van dezelven niet vrij geweest; en gevaarlijk was hem de fchuimende wijn , gevaarlijk het vleiend meisien. Maar nu deedt hij op ééns van dit alles afftind • want een man vermag alles , wat hij ernftig wil Ook nam hij voor, aan een arm meisjcn zijne hand te bieden , indien hij haar maar deugdzaam

Vüudt- Eens

Sluiten